Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering

Organisation:
Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering
Contact Person:
Zhivko BLIZNAKOV
Address:

2, Zdrave str.
Sofia 1431
Bulgaria

Delegate(s):

Zhivko BLIZNAKOV