Chinese Society of Biomedical Engineering

Website:  http://www.csbme.org/http://www.csbme.org/ 

Contact Person:  Li LI

Address

No.5 Dong Dan San Tiao
Dongcheng District
Beijing 100005
China

Delegate(s)

Xuetao CAO
Hairong ZHENG
Guangzhi WANG
Yi PENG